1: Hướng Ép Socket để kích hoạt tính năng :

Hướng dẫn các bạn cách ép Nguyên tố để kích hoạt dòng :

Tính năng Sockets : Tăng cơ hội sát thương x2 : 3% | Loại bỏ phòng thủ 1%


- Vũ khí ép...