Nạp Tổng
1 Triệu - 2 Triệu
Nạp Tổng
2 Triệu - 3 Triệu
Nạp Tổng
3 Triệu - 5 Triệu
Nạp Tổng
5 Triệu - Trở Đi
Wing 2.5 Luck + 11
1 Bộ Ring pen 3 Option 11
1 Sói tinh thường
hoặc
Wing 2.5 luck+11
01 vũ khí 380 +11 3 op
01 sói tinh thường
Wing 2.5 luck + 11
01VK + 11 3 Option
1 Bộ Ring pen 3 Option 11
1 Sói tinh PT or TC


W 2.5 luck + 11 1 Option
5 Item 380 + 11 3 Option
1 Bộ Ring pen 3 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim
W3 luck + 11 1 Option
5 Item 380 + 11 3 Option
1 Bộ Ring pen 3 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim