YUGI 0 340 400 Grand Master 30/10 00:38:04

BinBin 0 340 400 Blade Master 30/10 00:42:45

ElfPro 0 340 400 Hight Elf 30/10 01:40:43

tackehoa 0 340 400 Duel Master 30/10 02:40:46

tackedien 0 340 400 Lord Emperor 30/10 02:38:15

ahaha 0 340 400 Dimension Master 30/10 00:37:27

RfChua 0 340 400 First Master 30/10 00:58:46

Những AE có tên nhân vật bên trên ib với BQT để nhận giải thưởng. Thời gian nhận thưởng từ 1/11 đến 6/11..
Trân Trọng.. !